Leave Your Message
01 / 04
01020304

IOT GOWY SATYLAR

Süýümli aýna näme?
Kompozisiýa hakda has köp biliň
Süýümli aýna näme?
Süýümli aýna senagaty ABŞ-da döräpdir. Aýna süýüm 1930-njy ýyllarda dünýä indi. 1938-nji ýylyň ýanwar aýynda ABŞ-da “Owens Corning Fiberglass” kompaniýasy döredildi, bu aýna süýüm senagatynyň resmi taýdan döreýşini belleýär. Süýümli aýna ajaýyp aýratynlyklary bolan organiki däl metal däl materialdyr. Gowy izolýasiýa, güýçli ýylylyga garşylyk, gowy poslama garşylyk we ýokary mehaniki güýç ýaly köp artykmaçlygy bar. Çig mal hökmünde pirofilit, kwars gumy, hek daşy, dolomit, boehmit we boehmit ulanylýar. Temperatureokary temperaturaly eredilenden, sim çyzgydan, egrem-bugram, dokma we beýleki amallardan soň. Aýna süýüminiň häzirki ulanylyşy şulary öz içine alýar: 1. Fotowoltaik we ýel energiýasy 2. Aerokosmos 3. Gämiler 4. Awtoulag meýdançasy 5. Himiýa himiýasy 6. Elektronika we elektrik 7. Infrastruktura 8. Binagärlik bezegi 9. Sarp ediş harytlary we önümçilik desgalary 10. Sport we dynç alyş we beýleki 10 ugur.
01.
Uglerod süýümi näme?
1892-nji ýylda Edison uglerod süýümi filamentini taýýarlamak üçin patent aldy. Uglerod süýüminiň ilkinji uly göwrümli täjirçilik ulanylyşydygyny aýdyp bileris. Uglerod süýümi 90% -den gowrak uglerodly ýokary güýçli we ýokary modully süýümlere degişlidir. Chemicalokary temperatura garşylyk himiki süýümleriň arasynda birinji ýerde durýar. Highokary temperaturaly okislenme karbonizasiýasy arkaly akril süýümden we viskoz süýüminden ýasalýar. Aerokosmos ýaly ýokary tehnologiýaly enjamlary öndürmek üçin ajaýyp materialdyr. Uglerod süýümli materiallaryň ulanylýan meýdanlary şulary öz içine alýar: 1. Aerokosmos 2. Sport we dynç alyş 3. Elektrik senagaty 4. Gurluşyk 5. Energetika 6. Lukmançylyk we saglyk.
02.
Uglerod süýümi näme? Uglerod süýümi näme?
bilen tanşyň

amaly meýdany

ZBREHON, Hytaýda ýokary hilli aýna süýümli önümleri we uglerod süýümi önümlerini dünýä müşderilerine hödürleýän Hytaýda birleşdirilen materiallar öndürmekde öňdäki hatarda durýar. Önümlerimiz gurluşyk, aerokosmos, awtoulag we transport, himiýa we himiýa senagaty, turbageçiriji we ýel energiýasy, elektron we elektrik, sport we dynç alyş pudaklarynda giňden ulanylýar.

Näme üçin ZBREHONY saýlaýarsyňyz?

ZBREHON ýokary hilli aýna süýümini, uglerod süýümli materiallary öndürmekde ýöriteleşen birleşdirilen materiallary öndüriji öňdebaryjydyr. 18 ýyl bäri kompaniýa ýokary hilli üpjün edýärSüýümli aýna kesilen ýüp,Süýümli aýna mesh,Süýümli aýna mata,Süýümli aýna pürküjigurluşyk, gämi gurluşygy, ýaşaýyş jaý we dynç alyş sporty ýaly köp kärhanalara beýleki materiallar.

Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, ZBREHON-da ýyllyk önümçilik kuwwaty 100,000 tonnadan geçýän birnäçe ösen önümçilik liniýalary bar. Hytaýdaky önümçilik merkezinden peýdalanyp, kompaniýa ep-esli çykdajylara gözegçilik etmäge we hyzmatdaşlaryna bäsdeşlige ukyply bahaly kompozisiýa materiallaryny bermäge mümkinçilik berýän ähli önümçilik zynjyryna doly gözegçilik etdi. ZBREHON süýümli aýna önümleriniň giňişleýin toplumyny öz içine alýaraşgazansyz süýümli aýna aýlanmak,süýümli aýna kesilen ýüp,süýümli aýna dogralan ýüplük,süýümli aýna dokalan aýlawwe has köp, ösýän birleşdirilen materiallar pudagynyň we barha giňden ýaýran amaly önümleriniň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmagyny üpjün etmek.

Bu ösüş tendensiýasyna jogap hökmünde ZBREHON süýümli aýna we uglerod süýümli önümleriniň satuwyny giňeltmek üçin ep-esli serişdeleri sarp etdi we Russiýa, Türkiýe, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa bazarlaryna eksport etdi. ZBREHON dünýäniň çar künjeginden gelen kärhanalary bu ugurda çuňňur hyzmatdaşlyga çagyrýarenergiýa,daşamak,awiasiýa,wegurluşyk, has giň hyzmatdaşlara kanagatlanarly önümler we çözgütler hödürlemegi maksat edinýär.

has giňişleýin gör

KOMPOSIT MATERIALLARY. GÖRNÜŞI

Kömürturşy süýümli armaturalary we rezin ulgamlaryny öndüriji we täjirçilik howa materiallary, awtoulag, gämi gurluşygy, binagärlik we lukmançylyk senagaty boýunça dünýäde öňdebaryjy üpjün ediji hökmünde, dünýäniň dürli bazarlarynda hödürlenýän ýüzlerçe önümiň güýji.

ÇAGALARDAN INNOWASI & A WE HABARLAR

Önümiň ösüşi we ösen tehnologiýalar barada aýdylanda, serhetleri öňe sürýäris. ZBREHON-dan iň soňky habarlary okaň.

Uglerod süýümli matalaryň ýokarlanmak mümkinçiligi: Häzirki ýagdaýy we bazaryň çaklamasy
Süýümli aýna kesilen süýümli matalar: Dürli pudaklarda innowasiýany güýçlendirmek
Qualityokary hilli uglerod süýümli listleri: häsiýetleri we goýmalary
010203040506070809101112131415

Biz bilen habarlaşyň, ýokary hilli önümleri we ünsli hyzmat alyň.